Algemene voorwaarden

Total Talent Acquisition
Recruitment strategie
Employer Branding
Vacature marketing

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, aanbiedingen, aanvragen, diensten, offertes en (uitvoer)overeenkomsten van het in Nederland gevestigde bureau De Kooning Recruits voor zover één en ander betrekking heeft op Recruitmentstrategie, Employer Branding, Recruitment en Vacaturemarketing en HR-advies ten behoeve van/aan Opdrachtgevers.

 

1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

1.3 Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing, indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.

 

1.4 Deze Algemene Voorwaarden worden gelijktijdig verstrekt met de Prijsaanbieding en/of de Uitvoerovereenkomst. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens te raadplegen via de website van De Kooning Recruits. Voorts zijn deze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

 

Artikel 2 Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

 

2.1 De Kooning Recruits: De Kooning Recruits, het in Nederland gevestigde bureau ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83795871;

 

2.2 Kandidaat: iedere natuurlijk persoon die een overeenkomst met De Kooning Recruits is aangegaan met als doel een arbeidsovereenkomst met een Opdrachtgever aan te gaan.

 

2.3 Opdrachtgever: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordigers/gemachtigden/rechtsopvolgers, die met De Kooning Recruits een overeenkomst is aangegaan op basis waarvan De Kooning Recruits één of meerdere Kandidaten bij Opdrachtgever zal aanbrengen in het kader van een door Opdrachtgever aan De Kooning Recruits verstrekte Opdracht;

 

2.4 Medewerker: iedere natuurlijke persoon die op grond van een (arbeids) overeenkomst van De Kooning Recruits werkzaam is voor De Kooning Recruits;

 

2.5 Recruitmentstrategie, Employer Branding, Recruitment en Vacaturemarketing: het vermarkten en aantrekkelijk maken van het werkgeverschap van de Opdrachtgever en daaruit voortvloeiend de bemiddeling van De Kooning Recruits tussen een Opdrachtgever en een Kandidaat met als doel dat Opdrachtgever en Kandidaat een arbeidsovereenkomst respectievelijk arbeidsverhouding met elkaar (zullen) aangaan; Hiervoor ontvangt De Kooning Recruits bij aanvang een commitment fee en een van tevoren overeengekomen honorarium;

2.6 Opdracht tot Recruitmentstrategie, Employer Branding, Recruitment en Vacaturemarketing: op grond van de tussen De Kooning Recruits en Opdrachtgever geldende overeenkomst verbindt De Kooning Recruits – ter zake van een van tevoren accuraat omschreven functie – jegens Opdrachtgever om een Kandidaat bij Opdrachtgever aan te brengen, opdat tussen Opdrachtgever en Kandidaat een arbeidsovereenkomst c.q. arbeidsverhouding tot stand komt, zulks tegen betaling van een commitment fee en honorarium;

 

2.7 Uitvoerovereenkomst: de overeenkomst waarin de voorwaarden zijn opgenomen waartegen De Kooning Recruits een Opdracht uitvoert;

 

Artikel 3 Werkprocedure

 

3.1 Opdrachtgever verstrekt De Kooning Recruits voor aanvang van de Opdracht tot Recruitmentstrategie, Employer Branding, Recruitment en Vacaturemarketing een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden.

 

3.2 De Kooning Recruits fungeert als Strategisch Partner van de Opdrachtgever. Tijdens vooraf afgesproken periodieke evaluaties zullen De Kooning Recruits en de Opdrachtgever de voortgang van de betreffende Opdracht bespreken.

 

3.3 De Kooning Recruits bepaalt aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor Recruitment in aanmerking komende Kandidaten, welke Kandidaat c.q. Kandidaten zij aan Opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de Opdracht. Opdrachtgever wordt geacht de voorgestelde Kandidaat c.q. Kandidaten altijd uit te nodigen voor een eerste gesprek. Hiervan kan alleen worden afgeweken wanneer Opdrachtgever een gegronde opgave van redenen kan geven om de door De Kooning Recruits geschikt bevonden Kandidaat c.q. Kandidaten op voorhand af te wijzen.

 

3.4 De Kooning Recruits schiet niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade(n) en/of kosten, indien de contacten tussen Opdrachtgever en De Kooning Recruits, voorafgaande aan een mogelijke Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Kandidaat te recruiteren om welke reden dan ook, niet of niet binnen de door Opdrachtgever gewenste termijn leiden tot indiensttreding respectievelijk ter beschikkingstelling van de Kandidaat.

 

Artikel 4 Geheimhouding

 

4.1 De Kooning Recruits en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over elkaar, elkaars activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de desbetreffende Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

 

4.2 De Kooning Recruits zal op verzoek van Opdrachtgever een Kandidaat verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem of haar bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op Kandidaat een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

 

4.3 Het staat Opdrachtgever vrij om Kandidaat rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert De Kooning Recruits over diens voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring en/of overeenkomst aan De Kooning Recruits. De Kooning Recruits is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de betreffende Kandidaat.

 

Artikel 5 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

 

5.1 De Kooning Recruits spant zich in om, nadat tussen De Kooning Recruits en Opdrachtgever een Opdracht schriftelijk is bevestigd, naar beste kunnen en op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie één of meerdere Kandidaten te recruiteren die zoveel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van Opdrachtgever.

 

5.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een Kandidaat.

 

5.3 De Kooning Recruits is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van Kandidaten die niet blijken te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de indiensttreding respectievelijk ter beschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake bij De Kooning Recruits indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van De Kooning Recruits bij de selectie. Eventuele aansprakelijkheid van De Kooning Recruits is in dat geval beperkt tot de door Opdrachtgever direct geleden schade en tot maximaal de in verband met de Opdracht aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen kosten en/of fee. Het door De Kooning Recruits maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

 

5.4 De Kooning Recruits is evenmin aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, in de ruimste zin van het woord, indien een door De Kooning Recruits in het kader van een Opdracht aangebrachte/ geïntroduceerde Kandidaat besluit geen arbeidsovereenkomst/ arbeidsverhouding/arbeidsrelatie aan te gaan of besluit een met Opdrachtgever aangegane arbeidsovereenkomst/arbeidsverhouding/arbeidsrelatie (voortijdig) te beëindigen.

 

5.5 Aansprakelijkheid van De Kooning Recruits voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade/gederfde winst/gemiste besparingen/schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 

6.1 Opdrachtgever die de verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder de verplichtingen als omschreven in de artikelen 4 (lid 1), 8 (leden 3, 9, 10 en 11), 10 (leden 3, 5 en 6), 11 (leden 1, 2, 3, 4 en 6), 14 (lid 1), 15 (lid 2, 3 en 4) en 16 (lid 1) niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van De Kooning Recruits (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en Opdrachtgever dient De Kooning Recruits zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet de eventuele andere vorderingen die De Kooning Recruits kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van de onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

 

Artikel 7 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

 

7.1 Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door Opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door De Kooning Recruits worden meegewogen.

 

Artikel 8 Opdracht tot Recruitmentstrategie, Employer Branding, Recruitment en Vacaturemarketing, commitment fee, honorarium en betaling

 

8.1 Elke Opdracht tot Recruitmentstrategie, Employer Branding, Recruitment en Vacaturemarketing wordt schriftelijk bevestigd door middel van een Uitvoerovereenkomst.

 

8.2 De Opdracht tot Recruitmentstrategie, Employer Branding, Recruitment en Vacaturemarketing eindigt van rechtswege doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – de situatie waarin Opdrachtgever een door De Kooning Recruits aangebrachte Kandidaat accepteert.

 

8.4 Het honorarium bestaat uit twee componenten, te weten een vast bedrag voor Recruitmentstrategie, Employer Branding, Recruitment en Vacaturemarketing en een percentage dat wordt berekend over het verwachte bruto jaarsalaris van Kandidaat, met inbegrip van 8% vakantiegeld, te vermeerderen met de hierover verschuldigde BTW.

 

8.6 Recruitmentstrategie, Employer Branding, Recruitment en Vacaturemarketing zijn aan elkaar gekoppelde activiteiten, die gezamenlijk zorgen voor het ideale resultaat. Wanneer Opdrachtgever om welke reden dan ook afziet van een van de onderdelen, is De Kooning Recruits genoodzaakt het percentage voor Recruitment te verhogen. Het Recruitment verandert dan feitelijk in Headhunting.

 

8.7 Wanneer Opdrachtgever naast de vooraf vastgestelde periodieke evaluatiemomenten extra diensten, contactmomenten of rapportages van de De Kooning Recruits verwacht, zullen de kosten hiervan bovenop het vastgestelde honorarium bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

8.8 Het honorarium wordt in twee termijnen gefactureerd; de eerste termijn bij de start van de Opdracht tot Recruitmentstrategie, Employer Branding, Recruitment en Vacaturemarketing (commitment fee) en de tweede termijn bij het sluiten van de deal oftewel het rondmaken van de plaatsing van de Kandidaat.

 

8.9 De betaling van een factuur van De Kooning Recruits dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

8.10 Indien een factuur niet binnen de in het voorgaande lid van dit artikel genoemde termijn is voldaan, is Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en 3% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van De Kooning Recruits zijnde kopie van de door De Kooning Recruits aan Opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag waarop de renteberekening begint.

 

8.11 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die De Kooning Recruits maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke (incasso)kosten wordt gefixeerd op 15 % van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 100,- per vordering), tenzij De Kooning Recruits aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra Opdrachtgever in verzuim is door Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

 

8.12 Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.

 

Artikel 9 Slotbepaling

 

9.1 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht. De bepaling die niet rechtsgeldig is of rechtens niet kan worden toegepast, zal worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling.

 

9.2 Indien De Kooning Recruits niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Kooning Recruits in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

 

9.3 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, Opdrachten, aanvragen en diensten van De Kooning Recruits is het Nederlands recht van toepassing.

 

9.4 Alle geschillen, die voortvloeien uit of verband houden met de door De Kooning Recruits gesloten overeenkomsten en Opdrachten en offertes, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting van andere relatief competente rechters worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Zeeland West-Brabant.